Plattdeutsch


emma


ward wat godes slimmer
bliev man jümmer emma
warst nich klook man dümmer
bliev man jümmer emma
putzt man di mol rünner
bliev man jümmer emma
klappt wat nie un nümmer
bliev man jümmer emmade leege droom


in mien leege droom
stunn ik op un verleet
mien warme bett

in mien leege droom
gung ik rut ut mien stuuv
lang en düstere gang

in mien leege droom
wurr dat anne enn vunn gang
ganz licht dor stunn en clown

in mien leege droom
hett de clown spaaß mookt dor
bin ik vun opwookt

warm weer dat un düster
weer‘t ok un do har ik mi
inne büxen mooktwenn de schaap slapen wüllt


wenn de schaap slapen wüllt
telln se eme scheper

(un slapen heel gau in)dat flunnerwunner


de flunner stunn um stunn
fritt sik run as en tunn
breet ward se! kiek blot mol!
man dicker ward se nich so dull
de flunner is en wunner!wat ik vunn aant weten wull


ik fraag de aant bist du satt?
aver aant de seggt blot schnatt schnatt schnatt

ik fraag ehr wahnst du inne stadt?
aver aant de seggt blot schnatt schnatt schnatt

kennst du fraag ik ehr dat kattegatt?
aver aant de seggt blot schnatt schnatt schnatt

ik glov se weet nich wat ik meen
aver riemen kann se as sunst keenkaka de kokenkönig


kaka de kokenkönig
ritt op sien schokoladenpeerd
meern mang de marzipantoort
striedt mit en halve walnööt
de brägen!

kaka de kokenkönig
rumst mit dat sweert
dörch fette laagen vun rohm
un langt an de bodden
bisquit!

kaka de kokenkönig
lett vanille kaffee kakao nööt
achter sik ferdig mit jack un büx dreiht he
sien peerd in´n mürbedeeg
hurra!

kaka de kokenkönig
verlöppt sik inne swatten woolden
vertüdelt sik in striet mit de kirschen
wat de rüken
na schnaps!

kaka de kokenkönig
schütt av mit sien schokopeerd
löppt sik fast deep in boddercreme
un grippt ehr stolt:
de mandel!snack ünner fisch


blibb
seggt de ene fisch ton anner

blabb
seggt de anner fisch ton enen

blubb
seggt de drütte fisch as wohr

do kregen sik all inne hooreen steed hier op disse papier


een steed hier
op disse papier
verstoppt sik en chamäleon
dat is so füünsch un fies
dat’t sik di nich wiest

een steed hier
op disse papier
verstoppt sik en chamäleon
dat neem de farv vun disse blatt
farvt sik sülvst un höögt sik wat

een steed hier
op disse papier
verstoppt sik en chamäleon
normalwech rögt’t sien oogen so dull
dat de tarnung wull opflegen schull

man een steed hier
op disse papier
verstoppt sik en chamäleon
wunner di nich wenn’t todeckt blivt
denn dat slöppt ünner de schriftulen de drömen


wenn ulen
vun sögen drömen
denn wöhlen se
inn droom in dreck
denn flegen
ut‘ dreck mitmaal
de sögen wech
wenn ulen
vun sögen drömen
denn sitten de sögen
op de bööm
un dröm‘
vun uleninne maand dor wahnt herr mondrian


weetst du welkeen nu inne maand wahnt?
inne maand dor wahnt
herr mondrian
dat is en eernste strenge mann
he mookt wat run is graad un zackig
radeert de trichter nix blivt plackig

weetst du welkeen nu inne maand wahnt?
inne maand dor wahnt
herr mondrian
he maalt wat bleek is rot gääl blau
un is bi allns böös genau
dor givt dat swattwitt man keen grau

weetst du welkeen nu inne maand wahnt?
inne maand dor wahnt
herr mondrian
treckt lieke faste streken
mookt en groode fier mit ecken
keen dor hoch kickt de sprickt dat an
ik as floh
weer geern en hun de flöh leef hett

ik as hun
weer geern en minsch de hunnen leef hett

ik as minsch
weer geern en gott de minschen leef hett

ik as gott
weer geern en floh de gödder leef hett(Übersetzt von Christiane Lage)